Ilya Kabakov, The man who never threw anything away